Създай своето завладяващо ледено кафе с Baileys и спечели дизайнерски хладилник или машина за фрапе!

Дизайнерски хладилник Машина за фрапе

 

Имаш ли навършени 18 години?

Общи условия
Консумирайте отговорно

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия на играта „Baileys Ice Café“

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Baileys Ice Cafe“, която е организирана от “Авенди” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Искърско шосе” № 7, Търговски център „Европа”, сграда 12, ет. 2, ЕИК 130591250 и „Ноу Уей“ ЕООД, ЕИК 200217229, със седалище и адрес на управление в град София, район „Оборище“, ул. „Васил Друмев“ №48, („Организатори"). Общите условия, на играта са публикувани на уеб страницата, притежание на Организатора Ноу Уей - www.baileyscafe.bg .

І. Описание на играта, условия за участие

1. Играта „Baileys Ice Cafe” се провежда онлайн, чрез уеб страницата www.baileyscafe.bg в периода от 18.05.2017 г. до 23.06.2017 г. включително („Период на играта") на територията на Република България.

2. В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са избрали по една от всички предложени опции за създаване на кафе рецепта на сайта www.baileyscafe.bg и са споделили успешно получената рецепта, и са се регистрирали успешно с име и фамилия, година на раждане, телефонен номер и e-mail адрес на www.baileyscafe.bg.

Всеки желаещ да участва в играта, има право да се регистрира само веднъж.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

II. Участие и механика

3. За да заяви участие в играта, потребителят трябва да осъществи последователно следните действия:

3.1.  Да посети уебстраницата www.baileyscafe.bg

3.2. Да мине през всички стъпки на създаване на кафе рецепта, като на всяка стъпка избере един от три налични елемента.

3.3. Да сподели във Facebook на собствената си стена или на Facebook профилът на приятел готовата рецепта. За да участва в томболата за наградата, потребителят  трябва да е споделил във Facebook поне една готова рецепта.

III. Определяне на победителите

4.Всички участници, навършили 18 години, които са споделили кафе рецепта и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта www.baileyscafe.bg , участват в жребий, който на произволен принцип определя победителите. Победителите ще бъдат избрани чрез жребий в присъствието на нотариус на 29.06.2017 г. и ще бъдат обявени на 30.06.2017 г. на сайта www.baileyscafe.bg. В присъствието на нотариус на 29.06.2017 г. ще бъдат изтеглени и „резервни“ победители съответно един резервен победител за „Голяма“ награда и един резервен победител за „Малка“ награда, които ще получат наградите, в случай, че първоначално изтеглените победители откажат да получат наградата, в срок до 10.07.2017 г. или не потвърдят данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail, в срок до 10.07.2017 г.

ІV. Награди, получаване на наградите

5. Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победителят”) имат право да получат само по 1 (една) награда,  като непосредствено преди  самото теглене на името на участника, се съобщава каква награда  малка или голяма ще бъде теглена. Същото условие важи и при жребия за „резервните“ победители. Участник, спечелил по реда на раздел ІІI малка награда има право да получи само 1 (една) малка награда, а участник, спечелил голяма награда има право да получи само 1 (една) голяма награда.

6.Наградният фонд на Играта се състои от:

6. 1.  1 (една) Малка награда – машина за фрапе с марка Aretemis модел MIX-2010 на стойност 239 лв.
6. 2. 1 (една) Голяма награда – дизайнерски хладилник с марка Gorenje модел ORB152C на стойност до 1099,99 лв.

7. Победителите се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиредесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

7.1. Изтеглените победители, които са били уведомени по e –mail или телефонно обаждане, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес bulgaria.baileys@gmail.com не по-късно от 10.07.2017 г. включително ( до 23:59 ч.). Изпратено потвърждение след тази дата и час се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 10.07.2017 г., наградата се печели от втория, резервен победител, определен за съответната награда, който следва по реда на т. 7 да бъде уведомен и в срок до 7 дни от уведомяването да потвърди чрез e-mail данните си на посочения електронен адрес: bulgaria.baileys@gmail.com.

8. Печелившият Участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

Право да получи наградата има този Участник,  който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

9. Печелившите Участници получават наградите чрез  куриер на адрес, предварително посочен от победителя в потвърдителния e-mail. При неуспешно получаване (лицето не е било намерено на адреса), победителят трябва да покрие разноските по повторното изпращане. При получаването на наградата съответният печеливш Участник следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат Награда.

10. Наградата се получава до 3 (три) месеца, след като Участника потвърди личните си данни чрез e-mail.

10.1. С приемането на настоящите общи условия участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от закона за данъците върху доходите на физическите лица и участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред национална агенция по приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението/служебната бележка или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

V. Съгласие с Общите условия

11.Чрез натискане на бутона „Регистрирай се”, който се намира на официалната страница на сайта www.baileyscafe.bg и изпълнение на описаните изисквания в Раздел ІІI от настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

VI. Промени в Общите условия

12. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите по всяко време от периода на играта.

13. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на www.baileyscafe.bg, на която се провежда промоцията и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването им. 

14. Организаторите прекратяват участието на Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail на следния електронен адрес: adriana@knoway.eu до Организаторите, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.

15. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 13 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

16.Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на Играта, след публикуване на съобщение за това на www.baileyscafe.bg.

VII. Права върху интелектуална собственост. Публичност   

17. Всички Участници, с регистрацията си за участие, се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организаторите за целите на настоящата игра, в това число да се публикуват на интернет и Facebook страницата имената (потребителски имена на участниците) и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват при рекламиране на играта и печелившите й, продукти и услуги на Организаторите, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в играта в такива реклами.

17.1. Материалите, публикувани на интернет адресите https://www.facebook.com/BaileysBulgaria и на www.baileyscafe.bg , са защитени с авторски и сродни права и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани, използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права. Всички търговски марки, които са показани, по графичен или словен начин, на интернет адресите https://www.facebook.com/BaileysBulgaria и на www.baileyscafe.bg , са собственост на R & A Bailey & Co., което дружество е част от групата на Diageo plc. Материалите, публикувани на интернет адресите https://www.facebook.com/BaileysBulgaria и на www.baileyscafe.bg се предоставят само за законни цели.

18. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, но в играта могат да участват само регистрирани, съгласно настоящите правила Участници.

VIІI. Ограничаване на отговорността

19. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.

20. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

21. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

22. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организаторите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

23. Организаторите не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

ІX. Временни санкции

24. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.

25. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.

26. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

X. Обезщетения

27. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет страницата.

ХI. Защита на личните данни

28. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организаторите.

29. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

30. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

31. Организаторите отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

32.  Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организаторите за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.

33. Организаторите имат право да ползват събраната информация, за да предлагат свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да правят запитвания по най-различни въпроси, да провеждат анкети и други.

34. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организаторите.

35.Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставят събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури
  • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организаторите за дейности, свързани с провеждане на играта
  • други, посочени в закона случаи.

Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

36. Организаторите се задължават да предоставят по всяко време на Участника възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил или чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

ХII. Други условия

37. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

38. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

39. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

40. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

41. Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.

42. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

43. В играта нямат право да участват служители на „Авенди” ООД, „Ноу Уей“ ЕООД и членове на техните семейства.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 18.05.2017 г.

Дата: 18.05.2017 г.

 © Diageo Brands. Всички права запазени.